Numéro
J. Phys. I France
Volume 1, Numéro 10, October 1991
Page(s) 1371 - 1374
DOI https://doi.org/10.1051/jp1:1991213
References of J. Phys. I France 1 1371-1374
  1. Zhilyaeva E.I., Lyubovskaya R.N., Onitshyk N.P., Konovalikhin S.V., Dyachenko O.A., Izv. Acad. Sci. U.S.S.R. Ser. Khim. 1438 (1990) (in russian).
  2. Thompson J.D., Rev. Sci. Instrum. 55 (1984) 231 [CrossRef].
  3. Karpova N.P., Konovalikhin S.V., Dyachenko O.A., Lyubovskaya R.N. and Zhilyaeva E.I., Acta. Cryst. (in press).